5. DA’WAH KRISTITYILLE

Käymme seuraavaksi läpi Suomessa esiintyvät suurimmat kristityt ryhmät ja tutkimme mihin heidän uskonsa perustuu. Lähteenä on ollut Wikipedia. Tässä kohtaa on hyvä kysyä kurssiin osallistuvilta, jos joku heistä on ollut harjoittava kristitty kuten esim. lestadiolainen jne. Sisäpiirin/henkilökohtaiset kokemukset ovat yleensä aina tarkempia sekä mielenkiintoisempia kuin kirjoitetut lähteet.

Tässä kohtaa en ole käynyt läpi kirjallisesti mitä keinoja voimme heidän kanssa käyttää, sillä tässä vaiheessa meidän oma tieto & taito taso tulisi osata löytää tawhiidia vastoin menevät seikat. Kurssin vetäjän k annattaa ne kerrata mieleensä, jotta voi auttaa kurssilaisia.

LUTERILAISUUS, n.4.5 miljoonaa suomalaista kuuluu tähän kirkkojärjestelmään.

Luterilaisuus on protestantinenkristinuskon suuntaus, jonka juuret ovat Martti Lutherin opetuksissa ja 1500-luvun uskonpuhdistuksessa. Luterilaisuus on yksi protestanttisuuden viidestä pääsuuntauksesta anglikaanisuuden, metodismin, kalvinismin ja baptismin ohella. Luterilaisuus ei muodosta yksittäistä kirkkoa kuten esimerkiksi roomalaiskatolisuus, vaan se koostuu erilaisista alueellisista tai kansallisista kirkoista, kuten Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Maailmanlaajuisesti luterilaisia kirkkoja on noin 140, joista 138 kuuluu vuonna 1947 perustettuun Luterilaiseen maailmanliittoon. 2000-luvun alussa maailmassa oli kaikkiaan 65 miljoonaa luterilaista. Luterilaisuus on väkimäärältään maailman toiseksi suurin protestanttinen suuntaus baptismin jälkeen. Uskonopillisesti luterilaisuus perustuu perinteisen protestantismin periaatteisiin, joita ovat Raamatun korostaminen (sola scriptura) yli paavillisen ja kirkollisen vallan, viiden perinteisen katolilaisen sakramentin hylkääminen, ja ajatukseen että ihmisen pelastuminen johtuu yksin armosta (sola gratia) ja uskosta (sola fide), eikä ihmisen tekemisiin maan päällä. Luterilaisuus syntyi 1500-luvullauskonpuhdistuksen yhteydessä. Se syntyi katolisen kirkon sisällä ja lopulta erkani omaksi kirkokseen katolisen kirkon painostuksen johdosta. Martti Luther halusi palauttaa katolisen kirkon opetuksen Raamatun mukaiseksi. Hän halusi poistaa ajatuksen ankarasta Jumalasta.”

Luther korosti, että Jumalan armo saadaan "yksin armosta ilman lain tekoja". Tällä hän halusi korostaa, että ihminen ei voi omilla teoillaan tai ajatuksillaan ansaita Jumalan suosiota. Pelastus annetaan ihmiselle puhtaasti armosta. Armon antaja on Jumala, ja ihminen tarvitsee pelastuksen vastaanottamiseen vain uskonsa, joka tarrautuu Jumalan lupaukseen armosta. Jumalan ja ihmisen väliin ei saa tulla mikään meidän tekomme, vaan yksin Kristus. Jumalan suosio eli pelastus saadaan puolestaan yksin Kristuksen tähden Kristuksen ainutkertaisen ristinkuoleman johdosta. Kristuksen ainutkertainen uhri ristillä on ainoa uhri, joka voi vaikuttaa pelastuksen ihmisen ja Jumalan välillä. Tällä hän kritisoi oman aikansa katolista messu-uhrioppia, jonka mukaan messussa kirkko uudisti Kristuksen uhrin verettömästi ja näin sai aikaan sovittavan armon messuun osallistuvien ja Jumalan välillä. Luterilaisen kirkon oppiin kuuluu ennalta määräys eli predestinaatio. Oppi, kuten se esitetään Yksimielisyyden ohjeessa[6], määrää predestinaatiosta seuraavaa:

 • Predestinaatio tarkoittaa Jumalan tekemää iankaikkista valintaa.

 • Siitä erillinen asia on praescientia, eli se että Jumala tietää kaiken ennen kuin se tapahtuu.

 • Jumala on "elämän kirja", johon kaikkien niiden nimet on kirjoitettu, joiden on määrä tulla iankaikkisesti autuaiksi. "Jumala on ennen maailman perustamista hänessä - Kristuksessa - valinnut meidät." (Ef. 1:4)

 • Predestinaatio eli Jumalan iankaikkinen valinta on pelastuvien on pelastuksen syy.”

Raamatun tulkinnassa korostetaan Uuden Testamentin ja ilosanoman (evankeliumin) merkitystä, jonka katsotaan yleensä ohittavan Vanhan Testamentin lakeja muistuttavat opetukset. Evankeliumia Raamatussa on se mikä ajaa Kristuksen asiaa (eli armoa, ns. Christum agere -periaate).”

Nikean kirkolliskokous eli Ensimmäinen ekumeeninen kirkolliskokous eli yleinen, koko "yhdeksi, pyhäksi, yhteiseksi ja apostoliseksi" tunnustetun kirkon piispojen kirkolliskokous pidettiin vuonna 325NikeassaBitynian pääkaupungissa, nykyisen Turkin alueella. Tämä oli historiallisesti ensimmäinen yritys saavuttaa yksimielisyys kaikkia kristittyjä edustavassa kirkossa. Keisari Konstantinus Suuri kutsui kirkolliskokouksen koolle Hosius Kordubalaisen ja paaviSylvester I:n suosituksesta, koska aleksandrialaisen presbyteerin Areioksen oppi areiolaisuus herätti kirkossa suuria erimielisyyksiä. Areios väitti, että Poika, Kristus, on luotu eikä siten samanarvoinen kuin Isä Jumala. Kokouksessa Areios tuomittiin harhaoppiseksi. Raamatun pohjalta muotoiltiin kristillinen kolminaisuusoppi: "Jumala on kolmiyhteinen - Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kolme persoonaa, mutta vain yksi Jumala." Koolla oli 318 kirkkoisää, joista huomattavimmat olivat Aleksandrianpiispa Aleksander, Antiokian piispa Eustatios ja Jerusalemin piispa Makarios.

Kirkolliskokouksessa annettiin kirkkoa sitova uskontunnustus, joka täydennettiin vuonna 381 järjestetyssä Konstantinopolin ensimmäisessä kirkolliskokouksessa muotoon, ja nykyään se tunnetaan Nikean uskontunnustuksena. Uskontunnustus sisältää Areiosta vastaan suunnatun oppituomion eli anateeman. [Tämä piispa Arius olisi siis vastoin kolminaisoppia ja häntä vainottiin, kidutettiin ja hänen kirjat poltettiin]. Lisäksi kokouksessa annettiin 20 kanonia eli sääntöä. Nikeassa päätetty kirkon uskontunnustuksen muoto ja teema on seuraava:

Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään Kaikkivaltiaaseen, kaikkien näkyvien ja näkymättömien luojaan. Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainosyntyiseen Poikaan, Isästä syntyneeseen, joka on peräisin Isän olemuksesta, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt eikä luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, jonka kautta kaikki on tehty niin taivaassa kuin maan päällä; meidän ihmisten ja tähden ja meidän pelastuksemme tähden hän astui alas ja tuli lihaksi, tuli ihmiseksi, kärsi ja nousi ylös kolmantena päivänä, astui ylös taivaisiin, tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen.”

Vuonna 2008 luterilaiseen seurakuntaan liittyi 10 763 kun taas erosi 52 203!

KATOLILAISUUS (roomankatoliset) n.10 000 jäsentä

 • eivät suosittele ihmisten itse lukevan raamattua vaan puhumaan paaville tai ministerille, jotka vapauttavat ihmisen synneistään ja välittävät katumuksen Jumalalle?

 • eri rituaaleja kuten Jeesuksen äidin, Marian palvomista rukouksen muodossa

 • katolinen raamattu sisältää 7 kirjaa enemmän kuin protestanttien raamattu

 • Katolinen kirkko Suomessa koostuu vain yhdestä hiippakunnasta, johon kuuluu seitsemän seurakuntaa. Katolisen kirkon toiminta on hyvin kansainvälistä, ja noin puolet Suomen katolisesta papistosta on kotoisin Puolasta. Suomessa toimii tällä hetkellä ainoastaan yksi suomalaista syntyperää oleva katolinen pappi.

 • Se on suoraan alisteinen Vatikaanille. Valtion tukea kirkko sai vuoden 2009 tasolla nelisen euroa jäsentä kohti eli n. 40 000 €.

PROTESTANTIT

 • Perustaja Martin Luther lähti Saksasta hengelliselle matkalle Roomaan ja järkyttyi Paavin ylellisestä elämäntyylistä kultasine tuoleineen jne. Hän palasi takaisin Saksaan ja protestoi näitä näkemiään arvoja vastaan ja kyseenalaisti missä olivat ne arvot mihin Jeesus oli opettanut kuten mm. vaatimattomuus jne. Tästä nimi protestantti.

ORTODOKSIT 1.1 % Suomen väestöstä

MORMONIT n.4.5 milj seuraajaa (Suomessa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, 3300 – 4400 jäsentä)

 • Joseph Smith perustajana v.1830, joka väitti olevansa profeetta. Mormonien kirjan hänelle opetti enkeli Mormoni.

 • tunnettu polygamiasta

 • Utah, USA heidän kotipaikka

 • Vanhat ihmiset kuuluvat neuvostoon

 • Aatami oli Jumalan ruumiillistuma, joka tuli Utahiin Eevan kanssa, joka oli suoraan taivaasta”

 • Mormonit eivät saa juoda kahvia, teetä tai alkoholia, tai polttaa tupakkaa. Piristeitä sisältävistä elintarvikkeista he saavat kuitenkin nauttia mm. Coca-Colaa.

 • Mormonikirkkoa on kritisoitu rasistisuudesta. Mormonin kirjan mukaan tummaihoisten ihonväri on tumma, jotta muut ihmiset huomaisivat heidän olevan pahoja. Mormonit uskovat tämän olevan jumalan sanaa. Vuodesta 1978 lähtien mormonikirkko hyväksyi papeiksi myös tummaihoisia. Tummaihoisia hyväksyttiin kirkon jäseniksi, mutta heiltä evättiin tiettyjä oikeuksia.

JEHOVAN TODISTAJAT 4.1 miljoonaa seuraajaa (Suomessa 19 047 v.2009)

 • Jehovan todistajat on kristillisperäinenuskonnollinen liike, joka korostaa julkista sanoman julistamista ja liikkeen raamatuntulkinnan noudattamista käytännön elämässä. Liike tähdentää Jehova-nimen käyttöä Jumalan nimenä ja heidän liikkeensä asemaa ainoana oikeana tosi-kristittyjen uskontokuntana. Jehovan todistajat eivät tunnusta kolminaisuusoppia, helvetintulioppia, sielunkuolemattomuusoppia eivätkä vietä kristillisiä juhlapäiviä, vaan katsovat niiden olevan Raamatun vastaisia. He uskovat, että lähitulevaisuudessa Jehova hävittää valtajärjestelmät sekä väärät uskonnot ja useimmat niiden kannattajat[1] suuressa Harmageddonin sodassa ja Jehovan palvojat saavat ikuisen elämän paratiisimaassa maan päällä.

 • Uskovat Raamatun olevan Jumalan sana.

 • seuraajia kutsutaan raamatun opiskelijoiksi.

 • sielu ei ole erotettavissa ruumista

 • Jeesus siis oli luotu poika, ei Jumalan poika

 • he eivät usko Helvettiin

 • Uskovat King Jamesin versioon raamatusta

 • Jehova = tarkoittaa Jumalaa, jota ei mainita raamatussa.

7 PÄIVÄN ADVENTISTIT 14.5 milj & Suomessa n.3800.

 • Adventistit ovat kristillinen protestanttinen kirkkokunta. Adventisti tarkoittaa henkilöä, joka odottaa Kristuksen (Jeesuksen) pikaista toista tulemista. Nykyisin maailmanlaajuisesti ylivoimaisesti suurin adventistiryhmä ovat seitsemännen päivän adventistit. Sanoilla seitsemännen päivän adventistit viitataan tapaan viettää pyhäpäivää lauantaina eli sapattina. Tämä perustuu siihen, että raamatullisen mallin mukaisesti sunnuntai on viikon ensimmäinen päivä ja lauantai seitsemäs.

 • perustaja Ellen White (v.1915 kuoli), jota he pitivät profeettana

 • he eivät syö sianlihaa, eivätkä polta tupakkaa tai juo alkoholia

 • naiset eivät käytä meikkiä

 • he ovat ennustaneet maailmanlopun aikaa

 • uppokastaminen kuuluu heidän rituaaleihin

Kolminaisoppi on heille lähes kaikille yhtenäinen tekijä. ”Kuoli sinun syntiesi vuoksi” –käsitys utopinen. Jos sinä tapat ihmisen, joka sinun ystäväsi, tapettu ihminen ottaa sinun syntisi tappamisesta niskoilleen?! Ei logiikkaa tämän kaltaisessa ajattelutavassa.

Tässä taas erään siskon artikkelia kristityistä ja hänen mietteitään heitä kohdatessa:

Kristitty: Islamissa on todella paljon tietoa kristittyjä kiinnostavista asioista, kuten Jeesuksen toisesta tulemisesta, Imam Mahdista, lopun ajan merkeistä, Tuomiopäivästä, Paratiisista, Helvetistä jne. Islamissa oleva tieto vastaa niihin kristityillä oleviin tiedon aukkoihin, joihin heidän eri kirkkonsa ja oppineensa ovat keksineet loput, ja josta he ovat eri mieltä keskenään.

Tärkeintä on kuitenkin saada heidät ymmärtämään, ettei Jeesus ole jumala, eikä hänen palvomisensa ole se mitä Jumala tahtoo meiltä. Kristityt uskovat, että koska Aatami ja Eeva tekivät syntiä Paratiisissa ja joutuivat Saatanan kanssa maan päälle, on kaikkien heidän jälkeläistensä tilillä perisynti jo silloin kun he syntyvät. Sitten he uskovat että Jumala lähetti Jeesuksen sovittamaan ihmiskunnan synnit ristillä kärsimisen ja kuoleman voittamisen kautta. Ja sitten he uskovat että perisynnin anteeksisaaminen on mahdollista vain hyväksymällä Jeesus Kristus henkilökohtaiseksi lunastajaksi. Kristityt uskovat, että perisynnin vuoksi ihminen on liian epäpyhä lähestyäkseen tai rukoillakseen suoraan Jumalaa, vaan heidän täytyy ottaa väliherrakseen Jeesus, joka heidän mukaansa on ihmisen ja jumalan välimuoto, ja palvoa häntä. Tällaiseen väitökseen voidaan vastata kertomalla, mitä Allaah Koraanissa sanoo Aatamin ja Eevan karkoittamisesta:

Koraani 7:23: He sanoivat: Herramme, Olemme tehneet vääryyttä itseämme vastaan, ja ellet Sinä anna meille anteeksi ja armahda meitä, tulemme kuulumaan kadotettuihin/häviäjiin.

Aatami ja Eeva siis saivat Jumalalta anteeksi, eikä perisyntiä ole. Jokainen ihminen on vastuussa omista teoistaan ja voi saada syntejään anteeksi Jumalalta. Siihen että ihminen olisi liian likainen lähestymään Jumalaa, voimme vastata kertomalla kuinka Allaah on Subhaan: Allaahin pyhyyttä ei voi mikään tahrata, ja syntisinkin ihminen puhdistuu kääntyessään Hänen puoleensa ja totellessaan Häntä. Ihmisen pelastus ei siis ole sijaiskärsijän varassa, vaan Jumalan johdatuksen seuraamisen varassa. Tätä samaahan Jeesuskin opetti, kun kehotti seuraamaan itseään: Hänen sanomansa oli Jumalalta peräisin.

On myös hyvä puhua kristittyjen kanssa niistä asioista, joihin he jo uskovat ja jotka Koraani vahvistaa. Tällainen on esimerkiksi Jeesuksen syntyminen Neitsyt Mariasta. Tästä voimme kertoa, ettei se tarkoita Jumalan siittäneen Jeesusta, a’uuthu billaah, kuten he väittävät. Allaah sanoo Koraanissa:

Koraani 3:59: Totisesti Jeesus on Jumalan edessä samankaltainen kuin Aatami, jonka Hän loi tomusta, ja sitten sanoi hänelle: Ole! - ja hän oli.

Jeesus ei siis ole Jumalan poika, vaan Hänen palvelijansa. Raamatussa Vanhan Testamentin puolella nimitetään muitakin profeettoja ”jumalan pojiksi”, joten tämä nimi ei edes heidän kirjansa mukaan viittaa yksinomaan Jeesukseen. Raamatussa Jeesus mm. sanoo, kun Häneltä kysytään mikä on tärkein käsky:

Kuule Israel, Herra, Meidän Jumalamme, on ainoa Herra.”

Ja Raamatun mukaan Jeesus vastaa Saatanalle, joka yrittää houkuttaa häntä kumartamaan itseään, tarjoamalla vastalahjaksi kaikkia maailman valtakuntia:

Mene pois Saatana, sillä kirjoitettu on: Herraa sinun Jumalaasi on sinun palveleman, ja häntä ainoata kumartaman.”

Sen lisäksi että osa kristityistä lahkoista uskoo Jeesuksen olevan Jumalan poika, osa heistä uskoo, että Jeesus itse on Jumala. Tällaisten ihmisten kanssa on syytä olla varovainen. Heille voi puhua tauhiidista pitkään, ja he saattavat olla kaikesta samaa mieltä, kunnes käy ilmi että se jumala josta he puhuvat ja jota he palvovat, onkin Jeesus. Mutta, kuten Allaah kertoo Koraanissa, kun Hän kysyy Jeesukselta Ylösnousemuksen päivänä, oliko tämä käskenyt ihmisiä palvomaan itseään ja äitiään jumalina Jumalan rinnalla, Hän vastaa:

Koraani 5: 116-118: Kunnia Sinulle! En olisi voinut sanoa sellaista, mitä minulla ei ollut mitään oikeutta (sanoa).

Voimme myös mainita sen tosiasian, joka on kristittyjen historioitsijoidenkin tiedossa. Että nyky-Raamattu koottiin yli kolmesataa vuotta Jeesuksen ylösnostamisen jälkeen, ja Nikean kirkolliskokouksessa äänestettiin Jeesuksen jumaluudesta, ja käskettiin hävitettäväksi kaikki ne kertomukset evankeliumista, jotka puhuivat tätä vastaan. Kuinka he siis voivat palvoa Jumalaa sellaisen kirjan kautta, jonka ihmiset itse ovat muokanneet mieleisekseen?

Raamatussa on myös monia viitteitä Muhammadin tulemiseen, ja monet muslimitutkijat ovat todenneet että hänet mainitaan sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa. Tätä tietoa voi löytää esim. Suomen kielelle käännetystä kirjasta: Kristityn ja muslimin vuoropuhelu.

Koska monet kristityt todella rakastavat Jeesusta ja haluavat seurata hänen opetustaan, meidän on hyvä kertoa heille se, että seuraamalla Muhammadia ja tulemalla muslimeiksi, he eivät hylkää Kristusta ja ole luopioita: Päinvastoin he pysyvät Jeesuksen uskonnossa ja seuraavat häntä jonka Jeesus on kertonut jälkeensä tulevan. Kun Jeesus palaa tähän maailmaan, hän tulee hävittämään ristit ja tulee johtamaan uskovia Koraanin, ei Evankeliumin lain mukaan - koska Koraani on silloin voimassa oleva Jumalan ilmoitus. Juutalaiset, jotka noudattivat Mooseksen lakia, eivät olisi eronneet uskonnostaan ja harhautuneet oikealta tieltä, jos olisivat seuranneet heille lähetettyä profeettaa Jeesusta. Eivät siis myöskään Jeesuksen opetusta seuraavat eksy harhaan, jos seuraavat Muhammadia, koska hän on Jeesuksen jälkeen tullut profeetta, jonka Jumala on heille ja koko maailmalle.

Koraani 4:171: Oi Kirjan kansa! Älkää ylittäkö uskontonne rajoja, älkääkä sanoko Jumalasta muuta kuin totta. Messias Jeesus, Marian poika, oli (ei enempää kuin) Allaahin lähettiläs ja Hänen sanansa (ole!), jonka Hän antoi Marialle, ja Hänen luomansa henki (ruuh); joten uskokaa Allaahiin ja Hänen lähettiläisiinsä. Älkää sanoko kolme (kolminaisuus)! Lopettakaa, se on parempi teille. Sillä Allaah on Yksi (ja Ainoa) Jumala, ylistys Hänelle/kaukana on Hän sen yläpuolella, että Hänellä olisi poika. Hänelle kuuluu kaikki mitä on taivaissa ja kaikki mitä on maassa. Ja Allaah on riittävä asiainhoitaja.

Vaikka Raamatussa on säilynyt paljon totuuksia, on siinä hyvin paljon myös valhetta. Tästä syystä todisteita on aina parempi tuoda Koraanista. Emmekä koskaan voi sanoa kristitylle, että uskomme Raamatun olevan Jumalan aikaisempi Pyhä Kirja. Me uskomme Mooseksen Tooraan, Daavidin Psalmeihin ja Jeesuksen Evankeliumiin siinä muodossa, jossa Jumala on ne alun perin ilmoittanut. Nyky-Raamattu ei ole sama asia.

------------------

FAQ:

Jeesus vastaa minun rukouksiin” - vertaa tässä rukoilua puulle, kiville, vastaako ne rukouksiin? Voiko jumala kuolla? Ja jos hän ei ollutkaan jumala, niin miten luotu voi vastata rukouksiin? Vain Allaah voi vastata rukouksiin. Älä lohduta tai myötäile vaan koita löytää yhteinen mielipide.

Ei mitään väliä mitä uskontoa harjoitat, kunhan teet hyviä tekoja” – Kyseenalaista mikä on ”hyviä tekoja”? Hyvyys on vaihteleva termi eri ihmisistä lähtien. Joku mitä itse pidät hyvänä, ei välttämättä ole toisen mielestä jne.

 • Kun Jeesus rukoili, kenelle hän rukoili jos oli jumala? Itselleenkö?

 • Kun Jeesus nostettiin ylös, teidän uskomuksen mukaan, missä hän on nyt? Jumalan oikealla puolella? Jos niin, niin kuinka hän voi olla samaan aikaan Jumala?

 • Ovatko muutkin Profeetat Jumalia?

 • Seuraatko niitä lakeja ja säännöksiä, joita Jeesus ja Jumala määräsivät?

 • Painota palvojan suoraa yhteyttä Jumalaan ilman välikäsiä

 • Ihminen ei ole syntynyt syntisenä, perisynti käsite puuttuu islamissa. Ihminen on syntynyt palvomaan Jumalaan, puhtaaseen olomuotoonsa, fitran tilaan.

Sano: Jos rakastatte Jumalaa, seuratkaa minua, niin Jumala rakastaa teitäkin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän on Anteeksiantava, Armelias.”

Suurah Aal-Imraan 3:31

 

DA’WAH JUUTALAISILLE

 

Awf ibn Malik kertoi Profeetan (saws) sanoneen: ”Juutalaiset jakaantuvat 71 sektiin, yksi niistä pääsee Paratiisiin ja 70 menee Helvettiin. Kristityt jakaantuvat 72:n sektiin ja 71 niistä menee Helvettiin ja yksi pääsee Paratiisiin. Hänen, kenen kädessä minun sieluni on, minun Ummani tulee jakaantumaan 73 sektiin ja yksi niistä pääsee Paratiisin ja 72 menee Helvettiin.” Joku kysyi, ”Oi Allaahin Lähettiläs (saws), keitä he ovat? Hän (saws) vastasi,

Al-Jama’ah.”[muslimien ydinjoukko]

Maailmassa noin 13 155 000 juutalaista

 • Palestiinassa n. 5.6 milj.

 • Amerikassa n. 6.4 milj/ 308 690 662

 • Ranskassa 490 000

 • Kanadassa 374 000

 • Englannissa 295 000

 • Iranissa 25 000

 • Marokossa 25 000

 • Suomessa n. 1300

 • Jemenissä 1000

Juutalaiset uskovat yhteen Jumalaan ja heillä on ajatus siitä, että he ovat Jumalan valittu kansa, valittu kansa myös kärsimyksiin ja suruhin (mm. vainot ja hajannaisuus). Juutalaisuus perustuu pitkälti lakien joudattamiselle, kansalliseen kulttuuriperinteeseen, historiaan ja temppelikulttuuriin. Juutalaisuus heidän mukaan kattaa kaikki osa-alueet elämässä, ja on elämäntapa. Nimeä juutalainen alettiin käyttää vuodesta 539 eKr lähtien. He käyttävät itsestään nimitystä ”Abrahamin lapset.” (n. 2000 – 1500 eKr Ibrahiim, Ishaq ja Yaqub elivät).

1 Mooseksen kirja 17:8 (kirjoitettu 2000 eKr)

Minä annan sinulle ja jälkeläisellesi pysyväksi perintömaaksi koko Kaananin maan jossa nyt asut muukalaisena ja minä olen myös sinun jälkeläisesi Jumala.”

Historian kulkua

Diaspora = hajaantuneisuus, eli he ovat hajaantuneina eri kansojen keskuudessa. Tämä hajaantuneisuus on ajanut heitä yhteen ja pyrkimään muodostaman yhden valtion. Vuonna 70 jKr Palestiinaa oli hallinnut 8 eri vallanpitäjää, joista roomalaisten sotapäällikkö Titus kukisti juutalaiset ja hävitti heidän temppelin, josta nyt jäljellä vain Itkumuuri ns. länsimuuri, joka taas on osa Al-Aqsan moskeijan rakennelmaa.

380-luvulla kristinuskosta tuli valtionuskonto ja juutalaisten vainot ja vihamielisyys heitä kohtaan lisääntyi. 1099 – 1291 ristiretket kohdistuivat myös juutalaisiin. Euroopassa vallinnut inkvisio-laitos eristi heidät omille asuinalueilleen. 1800-luvulla poliittinen sionismi syntyi vainojen johdosta. Ranskan vallankumous taas paransi heidän olojaan kunnes Hitlerin toimesta noin 6 miljoonaa juutalaista kuoli keskitysleireillä sekä muissa olosuhteissa.

Sionismi

Sionismi tulee sanasta siion, jota käytetään synonyyminä Israelista ja Jerusalemista mm. Psalmeissa. Juutalaisten hajaantuneisuus synnytti voimakasta kaipuuta palata takaisin ”luvattuun” maahan.

Sionismin perusta Theodor Herzl julkaisi kirjan ”Juutalaisvaltio” vuonna 1895. Baselissa v. 1897 pidetyssä kongressissa päätettiin mm. seuraavista asioista:

Sionisimi tähtää julkisesti ja laillisesti valmistetun kansalliskodin luomiseen Palestiinaan.”

Tähän asti olemme odottaneet yliluonnollista pelastusta, nyt tartumme itse toimeen.”

Sionismi on kansainvälinen juutalaisten poliittinen/nationalistinen ”puolue”/järjestelmä. Tämä järjestelmä on kattojärjestelmä eri juutalaisten poliittisille puolueille. Kongresseja pidetään joka neljäs vuosi ja kongressin jäsenet valitaan jäsenyyden kautta.

Ennen II- maailman sotaa muuttoliike oli alkanut Palestiinaan (1882). Vuonna 1942 siionistien kongressissa he vaihtoivat tavoitteensa ja vaativat juutalaisen valtion perustamista. Ennen YK:n päätöstä heille ehdotettiin paikkaa mm. Ugandasta, jonka he hylkäsivät. Vuonna 1948 YK:n päätöksen mukaan Palestiinasta tuli juutalaisten uusi maa. Länsimaiden huonosta omasta tunnostaan he antoivat tukensa Palestiinan valtion tuhoamiselle ja Israelin valtion perustamiselle. Sionismin mukaan juutalaisen kotimaan uudelleen synnyttäminen oli erittäin kannatettu ajatus ja se nähtiin ratkaisuna juutalaisten ongelmille sekä nostattamaan juutalaista identiteettiä ja henkeä. Vuonna 1968 kongressissa päätettiin seuraavista asioista, jotka ovat vieläkin voimassa:

 • Juutalaisten yhtenäisyys ja sen keskipisteenä on Israel

 • Juutalaisten kokoontuminen yhteen/yhteen saattaminen heidän historiallisessa kotimaassa, Israelissa aliyahn= paluumuuton kautta kaikkialta maailmasta

 • Israelin valtion vahvistaminen, joka on perustuu profeetalliseen katsaukseen oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta

 • Juutalaisten ihmisten identiteetin ylläpitäminen juutalaisuuden ja heprean koulutuksen kautta sekä myös hengellisyyden että kultturellisten arvojen ylläpitäminen

 • Juutalaisten oikeuksien puolustaminen kaikkialla

Sionismi on sitoutunut taistelemaan anti-semitismiä vastaan kaikin keinoin, toiset heistä uskovat ettei se tule koskaan poistumaan maanpäältä kun taas toiset pitävät sionismia sen poistovälineenä. Israelilaisten itsenäisyysjulistus pitää seuraavat seikat sisällään:

Juutaiset ihmiset ovat kasvaneet Israelissa, jossa on heidän uskonto, henkisyys, poliittinen identiteetti on kasvanut ja täällä he ovat asuneet ensimmäistä kertaa itsenäisessä valtiossa ja ja siellä he tuottavat heidän inhimillisiä, kansallisia ja kulttureellisia arvoja.”

Kun juutalaiset väkivalloin ajettiin ulos heidän maastaan, he pitivät lupauksensa palata takaisin eri maista pakolaisina ja etteivät koskaan lopettaisi rukoilemista ja uskomasta että palaavat takasin maahansa ja ottavat takasin heidän poliittisen vapauden siellä.”

Nykyään noin 40 % maailman juutalaisista elää Israelissa ja toiset 40 % Amerikassa.

Väestö

Juutalaisista yksi sekti uskoi Profeetta ’Uzairiin, että tämä oli Jumalan poika, toiset taas uskovat uudelleen syntymiseen kun taas toiset kiistävät ettei Mooseksen (as) lakia tule noudattaa kirjaimellisesti jne. Mitä tulee ’Uzairiin, hän eli Suleimanin ja Zakariyyan ajan välillä.

Ns. puhdasoppisia ortodoksijuutalaisia väestöstä on noin 1/5. ja heidän lisäkseen on vapaamielisiä liberaalijuutalaisia. Aivan kuten muissakin uskonnoissa, heillä on eri sektejä. Amerikassa vallitseva reform judaism, uudelleen/jälleen syntyneet juutalaiset taas painottavat yksilön vapauteen ottaa uskonnosta ne osuudet mitkä itse haluavat. Yksilön autonomia. Lisäksi on vielä jälleenrakentavat juutalaiset (USA) jotka menevät aatteessaan vielä pidemmälle; yksilön vapaus menee ennen juutalaista lakia ja teologiaa. (esim. heidän mielestä Sionismi ja aliyah = paluumuutto Palestiinaan on kannustettava teko, juutalaisuus on normaalia ihmisen kehitystä, Toorah ei ollut Jumalallinen teos vaan juutalaisten sosiaalinen ja historiallinen kehitysteos, kaikki klassiset näkökannat Jumalasta tulee hylätä).

Valtionvalta valvoo mm. työnteon ja matkustuskieltoa sapattina, ravintomääräyksiä eri valtion laitoksissa ja estää siviiliavioliittojen solmimista. Kun taas uskonnolliset laitokset = rabbinaatit valvovat ja hoitavat mm. syntymään liittyvät asiat, kuolemat ja avioliitot. Eri sektien väliset kiistat ovat heillä yleisiä mm. elävätkö vanhoillisessa teokratiassa = jumalvaltiossa vai demokratiassa.

Kirjat & oppi

Vanha testamentti on juutalaisten uskonnon ja historian ja kulttuurin perusta. Heidän ajattelun ydin ja juutalaisten oppi on ilmaistu 5:ssä Mooseksen kirjassa. 400 eKr luvulla nämä tuotiin yhteen edellisten kirjojen kanssa. Vanhan testamentin kirjojen kokoelmasta käytetään nimitystä Kaanon ja se vahvistettiin n. v. 100 jKr. Tämä jaetaan osiin:

Toorah = laki, oppi, pyhin ja tärkein. sis. Mooseksen kirjat

Profeetat

Kirjoitukset = ketuvim

Toorah saa lukea itsenäisesti vain uskonnollisen täysiän saavuttanut ihminen n. 13 vuoden iässä, konfirmaation suorittanut lapsi.

Rabbi = laintuntija & opettaja

Toorah kapeammassa muodossaan viittaa 5:n Mooseksen kirjaan ja laajemmassa muodossaan se sisältää kaikki juutalaisten lait ja perinteet. Juutalaisten mukaan Toorah annettiin Moosekselle kirjallisessa muodossa suullisen selitysteoksen kera. Suullinen osuus on kirjoitettu ja se on nimeltään Talmud. Sen on koonnut kirjanoppineet eli rabbiinit ja se on valmistunut n. 450-luvulla.

Talmudeja on itse asiassa kaksi, Jerusalemin talmud ja Babylonian talmud. Babylonian talmud on laajempi ja se mitä yleensä käytetään ja mihin juutalaiset useimmiten viittaa. Talmudeista on tehty myös selitysteoksia: Mishnah, Gemara ja Rashi. Se taas sisältää mm. maanviljelyksen lait, juhlien lait, naisia koskevat lait, vahinkoihin liittyviä lakeja, temppelikäyttäytymistä, uskonnollinen puhdistautuminen jne.

Juutalaiset itse eivät käytä nimitystä Vanha Testamentti vaan alaskirjoitettu Toorah tai Tanakh.

Toorah rullia säilytetään synagoogan etuosassa olevassa paikassa jota kutsutaan nimeltä arkki. Toorah rullat peitetään joka kerran jälkeen ja niihin ei saa koskea omilla käsillä. Ne ovat aina käsinkirjoitettuja, kalligrafian tyylillä. Miksi niihin ei saa koskea johtuu kaiketi että ne ovat a. liian pyhiä, arkaa materiaalia kuten eläimen nahkaan kirjoitettuja tai sormista liukenevaa happoa joka aiheuttaa pintaa ajan kuluessa. Yleensä käytetään osoitinta, jonka nimi on Yad (=käsi).

Juutalaisten laki, halakhah, käsittää sääntöjä sekä määräyksiä joka voidaan käsittää kenties vastaavaksi kuin meidän fiqh. Heidän mukaan määräyksien noudattaminen parantaa heidän elämän laatua ja nostattaa uskontilaa. Halakhah koostuu kolmesta lähteestä: toorasta, rabbien laatimista lakipykälistä sekä pitkäaikaisista tavoista. Halakhah ydin tulee muuttumattomista 613:sta mitzvot käskyistä, jotka Jumala antoi juutalaisille ihmisille 5:ssä ensimmäisessä kirjassa vanhassa testamentissa.

Näiden lisäksi heillä on vielä muita kirjoituksia kuten Kabbalah. Kabbalah taas ns. mystiikkaan liittyvää kirjallisuutta, jota rabbit eivät ole kehottaneet kenenkään alle 40 vuotiaan lukemaan väärinkäsityksiä välttääkseen, sen jälkeen kun ovat valmistuneet tooran ja talmudin opeista. Kabbala sisältää mm. maailmankaikkeuden kysymyksiin vastauksia kuten uskooko paratiisiin ja helvettiin ja mitä tapahtuu sielulle kuoleman jälkeen jne. Mutta yleisen juutalaisen käsityksen mukaan tämän kaltaiset kosmoloogiset kysymykset ovat avoimia jokaisen henkilökohtaiselle mielipiteelle. Kabbalah sisältää myös tietoa taikomista. (mm. joku rabbi oli lausunut Jumalan nimen ja sen avulla noussut Jumalan luokse konsultoimaan Jumalaa ja enkeleitä jostain yleisestä asiasta tai toinen oppinut oli luonut ihmisen lausumalla Jumalan eri nimiä authubillaah). Juutalaiset eivät pidä näitä käytäntöjä pahuutena vaan yhtäläisenä Profeettojen ihmetekoihin kuten Jeesuksen tekoihin. Jotkut heistä väittävät myös Jeesuksen käyttäneen kabbalaa avukseen ihmetekoja tehdessään.

Palvonta & arki

Synagoga tulee sanasta kokoontuminen. Synagogassa on useimmiten oma osio naisille (ortodok.) ja sen itäpäädyssä ”arkki”, jossa he säilyttävät toorah rullia. Synagogassa ei saa olla maalauksia tai veistoksia, perustuen vanhan testamentin lakeihin. Toimitukset yleensä käydään ortodoksijuutalaisten keskuudessa hepreaksi ja liberaalijuutalaiset taas hebreaksi ja kansan kielellä.

Sapatti on ilon ja levon vapaapäivä, lauantai. Se alkaa perjantaina magribista ja jatkuu lauantai iltaan. Tapoihin kuuluu, että perheen äiti sytyttää kaksi kynttilää ja isä siunaa aterialla syötävän leivän ja viinin ja ateria päättyy rukoukseen. Sapattina ei saa tehdä töitä.

Heidän juhlia ovat: ympärileikkaus 8.päivän ikäisenä & nimenanto

konfirmaatio (Bar Mizva) 13-vuoden iässä – täysikäisyys

häät

pääsiäinen = pesah – Egyptistä vapautumisen johdosta

viikkojuhla

lehtimajanjuhla – Jumala suojeli israelilaisia erämaavaelluksen aikana

uudenvuoden juhla

suuri sovintopäivä = Jom Kippur, jolloin on pakko paastota 24 tuntia. Tuolloin syvennytään itsetutkiskeluun & katumukseen ja rukoillaan koko päivä synagogassa

Pääopit mutta eivät yhtenäiset heidän keskuudessaan (ei vastaa islamin pilareita):

 1. Usko yhteen Jumalaan. Ei välikäsiä (tosin joidenkin mukaan myös enkeleiltä voi pyytää välittämään pyynnön Jumalalle), henkilökohtainen side Jumalan ja palvelijan välillä. Jumala on kaiken luoja. Jumala on yksi. Jumala on kaikkivoiva. Jumala on ei fyysinen, iankaikkinen.

 2. Messiaan odotus. Messias tulee hävittämään pahan ja perustamaan ikuisen rauhan valtakunnan.

 3. Jokainen itse on vastuussa teoistaan. Jokaisen on soviteltava syntinsä, tekonsa, anteeksi pyytämällä, rukouksella, parannuksella ja Tooran tutkimisella. Helvetti on olemassa mutta sinne joutuu vain korkeintaan yhden vuoden ajaksi, eli rajoitettu aika.

 4. Valittu kansa. He uskovat, että heidän kautta Jumala on tehnyt tahtonsa tiedettäväksi koko ihmiskunnalle. He eivät pyri maailman uskonnoksi ja tästä syystä eivät tee lähetystyötä.

 5. Ihmisen noudatettava velvollisuuksia Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Oikeudenmukaisuus on heidän tärkein aate. Ihmisellä on kuitenkin vapaa tahto joko noudattaa tai ei. Kuoleman jälkeen hyvä palkitaan ja pahasta rangaistaan.

 6. Ihminen on syntynyt puhtaana ja ovat taipuvaisia hyvään ja pahaan. Syntiä on kahdenlaista, Jumalaa vastoin ja ihmisiä vastoin olevaa syntiä.

Koska juutalaisilla ei ole mitään yhtenäistä uskontunnustusta tai vastaavia kuten islamin pilarit, he kokivat 1100 -1200 luvulla tarpeen laatia jotain samankaltaista. Rabbi Moses ben Maimon, paremmin tunnettuna Maimonides tai Rambam laati seuraavat 13 uskonpilaria. Suurin osa ortodoksijuutalaisista pitää näiden noudattamista ehdottamana:

 1. Jumalan olemassaolo

 2. Jumalan ykseys

 3. Jumalan henkisyys ja ruumiittomuus

 4. Jumalan ikuisuus

 5. Jumalan yksin tulee olla palvonnan kohde

 6. Ilmestykset tulevat Jumalan asettamien profeettojen kautta

 7. Mooseksen erityisasema profeettojen joukossa [Mooses heidän mukaan myös myöhempien kansojen profeetta]

 8. Jumalan laki annettiin Siinain vuorella [koko Toorah]

 9. Toora on muuttumaton Jumalan laki

 10. Jumala tietää ihmisten teot ennalta

 11. Pahat teot saavat rangaistuksen

 12. Juutalaisten messias tulee

 13. Kuolleet nousevat ylös

Juutalaisten messias

Juutalaisten messias on heidän mielestään suuri poliittinen johtaja, jonka tulemista ei saa ennustaa vaan hän saapuu kun aika on oikea. Miten he määrittelevät ajan, se on joko silloin kun häntä kaikkein eniten tarvitaan (koska maailma on todella syntinen paikka) tai kun hänet on ansaittu (eli koska maailma on hyvä). Hän tulee olemaan heidän mielestään juutalaisen lain oppinut ja sen noudattaja, tuomari joka määrää oikeudenmukaisesti, karismaattinen sotilaallinen johtaja, joka tulee voittamaan taistelut Israelia vastaan. Hän on ihminen, ei jumala, puolijumala tai mikään yliluonnollinen olio. Hän ei ole sama mitä kristityt odottavat tai Jeesus (as). Päivittäisessä rukouksessa, joka suoritetaan kolme kertaa he rukoilevat elementtejä jotka liittyvät messiakseen: pakolaisten kokoontumista, oikeudenmukaisten uskonnollisten oikeuslaitoksien uudelleen pystyttämistä, pahuuden ajan loppumista, oikeamielisten palkitsemista, Jerusalemin uudelleen rakentamista, Kuningas Davidin sukupuun jatkumista (Messias tästä sukupuusta) ja Temppelin uudelleen pystyttämistä. Messias voi olla oikeastaan kuka tahansa, joka kykenee täyttämään nämä vaatimukset ja ns. itseään kutsuneita messiaita on ollut jo muutama heidän historiassaan, jotka lopulta huomattu, etteivät he täyttäneet näitä vaatimuksia ja näin ollen eivät olleet ns. messias.

He ennustavat messiaan tekevän:

 • Messias tulee perustamaan koko maailmaa vallitsevan hallituksen Israeliin, joka tulee olemaan koko maailman keskipiste juutalaisille ja pakanoille (vääräuskoisille).

 • Hän tulee rankentamaan uudestaan temppelin ja sen palvonnan.

 • Hän tulee palauttamaan uskonnollisen lakijärjestelmän, joka tulee olemaan maailman laki.

Aika messiaan tulon jälkeen kuvaillaan seuraavasti:

 • rauhanomaista ihmisten kanssa

 • viha, suvaitsemattomuus, murhat, ryöstöt, kilpailu, kateus, synnit ja sodat loppuvat

 • luonnon lait tulevat muuttumaan, petoeläimet lakkaavat saalistamasta ja maa tuottaa ihmeenkaltaisesti hedelmää

 • kaikki juutalaiset tulevat palaamaan kotiin Israeliin

 • koko maailma tulee tunnustamaan juutalaisten Jumalan ainoaksi oikeaksi Jumalaksi ja juutalaisuuden ainoaksi oikeaksi uskonnoksi.

 • uhrauksia tehdään jälleen temppelille

Jerusalemin toinen temppeli oli Raamatun mukaan juutalaisten temppeli, joka rakennettiin aikaisemmin tuhoutuneen Salomon temppelin paikalle. Se oli juutalaisen uskonnon keskus, jossa suoritettiin uskontoon kuuluvia uhrimenoja Jumalalle. Temppeli valmistui vuonna 516 eaa. Alkujaan se oli varsin pieni rakennus verrattuna edeltäjäänsä, mutta vuonna 19 eaa. Herodeksen määräyksestä aloitettiin suuri rakennustyö temppelin laajentamiseksi, jolloin se nimettiin Herodeksen temppeliksi. Evankeliumien mukaan eräs ylipapeista sanoo temppelin rakentamisen kestäneen 36 vuotta eli sen mukaan temppeli olisi valmistunut noin vuonna 16 jaa. Roomalaiset tuhosivat temppelin vuonna 70 piirittäessään Jerusalemia ja kukistettuaan juutalaisten vuonna 66 alkaneen kansannousun. Temppelin jäänteet ovat vuosisatojen kuluessa hautautuneet rakennuskerrosten alle. Ainoa tähän päivään säilynyt osa on Temppelin läntinen ulkomuuri, jota kutsutaan Itkumuuriksi. Itkumuuri, virallisesti Länsimuuri, sijaitsee Jerusalemissa ja on pyhin muistomerkki juutalaisille. Hurskaat juutalaiset surevat sen luona temppelin hävitystä valittaen ääneen ja siitä itkumuuri on saanut nimensä. Muurin rakennutti Herodes noin ajanlaskun alun tienoilla ja vain tämä muuri on säilynyt temppelistä. Itkumuurin kivien väliin jätetään viestejä Jumalalle.”

MUHAMMAD (saws) JUUTALAISTEN KIRJOITUKSISSA

5.mooseksen kirja 18.luku 18 kohta (deuteronomy) ” Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.

Isaiah 29:12 : ”Ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "En osaa lukea".

Juutalaiset ovat tappaneet noin 300 profeettaa Muusan ja ’Isan välillä. Allaah lähetti heille monia muistutuksia ja Koraanissa on monia kohtia, jotka koskevat heidän virheitään.

Profeettoja Koraanista :

Muusa, Hazqiil, Yas’a, Shamuel, Dawud, Sulayman, Zakariyya, ’Iisa.

Mooses sanoi kansalleen: ” Kansani, muistakaa Jumalan teille osoittamaa armoa, kun Hän asetti keskuuteenne profeettoja, teki teistä kuninkaita ja antoi teille sellaista, mitä Hän ei ole antanut kenellekään muulle. Kansani, käykää pyhään maahan, jonka Jumala on säätänyt teille, älkääkä kääntykö pois, ettette joutuisi perikatoon. He vastasivat: Mooses, siellähän asuu vahvoja kansoja. Me emme mene sinne ennen kuin he ovat lähteneet pois, mutta jos he lähtevät, me käymme sinne. Silloin kaksi jumalaapelkäävää miestä, joille Jumala oli antanut suosionsa, sanoi: Käykää heidän luokseen portista, niin voitatte. Luottakaa Jumalaan, jos olette uskovia. He sanoivat: Mooses, me emme käy sinne niin kauan kuin he ovat siellä. Menkää sinä ja Herrasi ja taistelkaa, mutta me odotamme täällä. Mooses sanoi: Minulla ei ole valtaa kuin itseeni ja veljeeni. Ratkaise meidän ja syntisen kansamme kiista. Jumala vastasi: Se maa on teiltä kielletty neljänkymmenen vuoden ajan ja te saatte harhailla ympäriinsä. Älä menetä toivoasi syntisten ihmisten tähden. Suurah al -Maa’ida 5: 20-26.

Jos kaupunkien asukkaat olisivat uskoneet ja olleet hurskaita, olisimme antaneet heille taivaan ja maan siunaukset, mutta he kielsivät ja me rankaisimme heitä heidän ansioittensa mukaan. Suurah al A’raaf 7:96

Mooses sanoi kansalleen: Rukoilkaa Jumalalta apua ja olkaa kärsivällisiä, sillä maa kuuluu Jumalalle ja Hän antaa sen perinnöksi kenelle palvelijoistaan tahtoo. Lopulta hurskaat menestyvät. A’raaf 7: 128

Minä käännän pois merkeistäni ne, jotka kulkevat ylimielisinä ilman oikeutusta, vaikka he näkisivät kaikki merkit, eivät he uskoisi niihin, ja vaikka he näkisivät oikeudenmukaisuuden tien, eivät he ottaisi sitä omakseen, mutta jos he näkevät harhaannuksen tien, sen he valitsevat omakseen, sillä he pitävät merkkejämme valheena eivätkä välitä niistä. Suurah al-A’raaf 7:146

Näistä ayojista voimme poimia muutamia tärkeitä todisteita missä juutalaiset menevät harhaan. Luvattu maa kuuluu uskovaisille, heidät on sieltä poistettu koska sydämissä kalvaa mm. ylpeys, juonittelu, pelkuruus ja he ottivat epäjumalia palvonnan kohteeksi. Allaah käski heitä myös kunnioittamaan sapattia, jota vastaan osa heistä myös rikkoivat ja Allaah muutti heidät apinoiksi. Sanoma lähetettiin hyväntekijöiden luokse, että heidän kuuluu pysyä pois kolme päivää tietyltä paikalta jossa sapatin rikkojat olivat. He olivat muuttuneet gorillan tapaisiksi apinoiksi.

Kun he unohtivat sen, mistä heitä oli varoitettu, me pelastimme ne, jotka kielsivät tekemästä pahaa, mutta rankaisimme ankarasti niitä, jotka olivat tehneet väärin. Kun he tekivät sitä mistä heitä oli kielletty, me sanoimme heille: Muuttukaa alhaisiksi apinoiksi.” Suurah al-A’raaf 7:165-166

Muita Allaahin muuttamia ihmisiä eläimiksi olivat: krokotiili, haarahaukka, rotta ja lisko. Näistä vain rottia voi epäillä olevan vielä juutalaisia muut niistä vain elivät sen eliniän loppuun eivätkä siis ole lisääntyneet nykypäivän liskoiksi jne.

Me hajotimme heidät kansakunniksi eri puolille maata: toiset heistä hyväntekijöitä, toiset sitä huonompia. Me olemme koetelleet heitä hyvällä ja pahalla, jotta he kääntyisivät takaisin. 7:168

Tässä todiste esim. heidän hajallaan elämisestä, kuinka se on myös Allaahin rangaistus.

YHTÄLÄISYYDET PROFEETTA MUHAMMADIN JA MUUSAN VÄLILLÄ

 1. molemmilla oli vanhemmat

 2. molemmat olivat naimisissa ja heillä oli lapsia

 3. molempien kansat hyväksyivät heidät profeetoiksi

 4. molemmat ns.kuninkaita, jotka määräsivät mm. hadd-rangaistuksia

 5. molempien kautta tuli kansoille uusia määräyksiä ja lakeja

 6. molemmat kuolivat luonnonmukaisen kuoleman

 7. molemmat ovat Ibraahiimin jälkeläisiä

Pohdittavaa:

 • Kuka on heidän messias, jota he odottavat, Dajjaal vai Isa vai Mehdi?

 • Kenelle kuuluu Palestiina? Eikö he jatka samaan käytäntöä mitä Firaun teki heille aikoinaan ja mitä Hitler teki heille?

 • Kenties aloittaa niistä asioista, jotka ovat yhdenmukaisia Islamin kanssa ja sen jälkeen korjata heidän vääriä näkemyksiä.

Lähteitä:

www.wikipedia.com

Uusi ankkuri, maailman uskontojen käsikirja – weilin göös

www.jewfaq.org

www.jews-for-allah.org